Пријемни испит за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику - руски језик

Детаљи одабраног пријемног испита

Преузмите документ

Пријемни испит за упис у школу у којој се део наставе остварује на руском језику састоји се из провере знања руског језика. На пријемном испиту проверавају се знања из све четири језичке вештине (слушање, читање, писање и говор) на нивоу А2 Заједничког европског оквира за живе језике.

Пријемни испит за упис у школу у којој се део наставе остварује на руском језику, састоји се из два дела, и то израде писменог теста из руског језика и усмене провере знања руског језика.

Кандидат на писменом тесту из руског језика може да оствари највише 15 бодова.

Кандидат испуњава услов за усмену проверу знања руског језика уколико на писменом тесту из руског језика оствари најмање 9 бодова.

Кандидат на усменој провери знања може да оствари највише 5 бодова.

Положен пријемни испит за упис у школу у којој се део наставе одвија на руском језику не представља услов за рангирање ради уписа у одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке.

Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на руском језику положио је пријемни испит ако је остварио најмање 14 бодова из руског језика.

Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на руском језику, који је испунио услове за рангирање ради уписа у гимназију, може да оствари највише 20 бодова на пријемном испиту из руског језика.

Кандидату за упис у школу у којој се део наставе остварује на руском језику, који је испунио услове за рангирање ради уписа у образовни профил у стручној школи, положени пријемни испит представља услов за упис датог профила, без додавања додатних бодова приликом рангирања.

Ученик који је завршио последња два разреда на руском језику у иностранству или у страној школи у Републици Србији, после признавања стране школске исправе, које се врши на основу закона који уређује национални оквир квалификација Републике Србије, може да се упише у школу у којој се остварује део наставе на руском језику, без полагања пријемног испита, уколико је број ученика у одељењу мањи од тридесет и то уколико ово одељење после рангирања ученика који су положили пријемни испит није било попуњено, кандидат може да се упише до броја превиђеног за упис.


Упутство за ученике


За решавање теста предвиђено је 90 минута. Ако се заврши раније писање састава, тест се предаје и тихо напушта просторија.

Тест се састоји из три дела (слушање – 20 минута, читање – 30 минута и писање састава – 40 минута). 

Ученици који положе тест имаће и усмени део пријемног испита. 

Коначне одговоре треба написати хемијском оловком. Током решавања задатака може се користити графитна оловка, резач, гумица и празан папир за радну верзију састава. 

Ако се пише радна верзија састава на папиру, потребно је да се састав препише хемијском оловком у предвиђен простор у тесту. Овај папир се предаје заједно са тестом. 

Не признају се одговори који су написани графитном оловком, као ни одговори који су прецртавани и исправљани. Испитне обавезе и тестирања

Тестирање - први део

  1. Израда писменог теста из руског језика (максималан број поена: 15, квалификовани број поена: 9)

Тестирање - други део

  1. Усмена провера знања руског језика (максималан број поена: 5, квалификовани број поена: 1)