Пријемни испит за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику - италијански језик

Детаљи одабраног пријемног испита

Преузмите документ

Пријемни испит за упис у школу у којој се део наставе остварује на италијанском језику састоји се из провере знања италијанског језика. На пријемном испиту проверавају се знања из све четири језичке вештине (слушање, читање, писање и говор) на нивоу А2 Заједничког европског оквира за живе језике.

Пријемни испит за упис у школу у којој се део наставе остварује на италијанском језику, састоји се из два дела, и то израде писменог теста из италијанског језика и усмене провере знања италијанског језика.

Кандидат на писменом тесту из италијанског језика може да оствари највише 15 бодова.

Кандидат испуњава услов за усмену проверу знања италијанског језика уколико на писменом тесту из италијанског језика оствари најмање 9 бодова.

Кандидат на усменој провери знања може да оствари највише 5 бодова.

Положен пријемни испит за упис у школу у којој се део наставе одвија на италијанском језику не представља услов за рангирање ради уписа у одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке.

Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на италијанском језику положио је пријемни испит ако је остварио најмање 14 бодова из италијанског језика.

Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на италијанском језику, који је испунио услове за рангирање ради уписа у гимназију, може да оствари највише 20 бодова на пријемном испиту из италијанског језика.

Кандидату за упис у школу у којој се део наставе остварује на италијанском језику, који је испунио услове за рангирање ради уписа у образовни профил у стручној школи, положени пријемни испит представља услов за упис датог профила, без додавања додатних бодова приликом рангирања.

Ученик који је завршио последња два разреда на италијанском језику у иностранству или у страној школи у Републици Србији, после признавања стране школске исправе, које се врши на основу закона који уређује национални оквир квалификација Републике Србије, може да се упише у школу у којој се остварује део наставе на италијанском језику, без полагања пријемног испита, уколико је број ученика у одељењу мањи од тридесет, и то уколико ово одељење после рангирања ученика који су положили пријемни испит није било попуњено, кандидат може да се упише до броја превиђеног за упис.


Упутство за ученике


За решавање теста предвиђено је 90 минута. Ако се заврши раније писање састава, тест се предаје и тихо напушта просторија.

Тест се састоји из три дела (слушање – 20 минута, читање – 30 минута и писање састава – 40 минута). 

Ученици који положе тест имаће и усмени део пријемног испита. 

Коначне одговоре треба написати хемијском оловком. Током решавања задатака може се користити графитна оловка, резач, гумица и празан папир за радну верзију састава. 

Ако се пише радна верзија састава на папиру, потребно је да се састав препише хемијском оловком у предвиђен простор у тесту. Овај папир се предаје заједно са тестом. 

Не признају се одговори који су написани графитном оловком, као ни одговори који су прецртавани и исправљани. 


Испитне обавезе и тестирања

Тестирање - први део

  1. Израда писменог теста из италијанског језика (максималан број поена: 15, квалификовани број поена: 9)

Тестирање - други део

  1. Усмена провера знања италијанског језика (максималан број поена: 5, квалификовани број поена: 1)