Пријемни испит за упис у музичку школу на одсек за музичку теорију - образовни профил музички сарадник

Детаљи одабраног пријемног испита

Преузмите документ

За упис у музичку школу на одсек за музичку теорију на образовни профил музички сарадник кандидат полаже пријемни испит из три дела, и то писмени испит из солфеђа, усмени испит из солфеђа и тест из теорије музике.

Кандидат за упис на одсек за музичку теорију на образовни профил музички сарадник може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то 100 бодова из писменог испита из солфеђа, 100 бодова из усменог испита из солфеђа и 100 бодова из теста из теорије музике.

Кандидат за упис на одсек за музичку теорију на образовни профил музички сарадник положио је пријемни испит ако је остварио најмање 60 бодова на писменом испиту из солфеђа, 60 бодова на усменом испиту из солфеђа и 60 бодова на тесту из теорије музике.


Упутство за ученике за део пријемног испита - Теорија музике


За рад је предвиђено 60 минута

Понети гумицу, графитну и хемијску оловку.

Коначне одговоре попунити хемијском оловком

Одговори који су написани само графитном оловком неће бити признати, као ни одговори који су прецртавани и исправљани хемијском оловком. 


Испитне обавезе и тестирања

Тестирање - први део

  1. Писмени испит из солфеђа (максималан број поена: 100, квалификовани број поена: 60)

Тестирање - други део

  1. Усмени испит из солфеђа (максималан број поена: 100, квалификовани број поена: 60)

Тестирање - трећи део

  1. Тест из теорије музике (максималан број поена: 100, квалификовани број поена: 60)